VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Prevádzkovateľom internetového portálu na doméne „odporucame.kamzavinom.sk“ (ďalej aj „katalóg“) je spoločnosť Vivacitas, s. r. o., so sídlom: Eisnerova 6, 841 07 Bratislava, IČO: 45 291 306, DIČ: 2022930107, IČ DPH: SK2022930107, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 61730/B, (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Článok I – Všeobecné ustanovenia

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“) upravujú vzťahy medzi prevádzkovateľom, objednávateľom produktov zobrazených v katalógu (ďalej aj „objednávateľ“) a dodávateľom produktov zobrazených v katalógu (ďalej aj „dodávateľ“).
  2. Úlohou katalógu je zobrazenie produktov dodávateľa a zabezpečenie možnosti ich objednania objednávateľom. Produkty sú v katalógu zobrazené podľa kategórií. Detail produktu obsahuje jeho popis, cenu a dodávateľa produktu.
  3. Objednanie produktov prostredníctvom katalógu nevytvára medzi prevádzkovateľom a objednávateľom žiaden zmluvný vzťah.
  4. Samotný kúpno-predajný proces a následná kúpna zmluva vzniká až medzi dodávateľom a objednávateľom.

Článok II – Proces objednávania

  1. Objednávateľ si v katalógu vyberie požadované produkty a následne vytvorí a odošle ich objednávku. Odoslaním objednávky objednávateľ potvrdzuje, že mal možnosť oboznámiť sa s týmito VOP, ako aj Zásadami ochrany osobných údajov katalógu.
  2. Odoslanú objednávku obdrží prevádzkovateľ a dodávateľ.
  3. Dodávateľ kontaktuje objednávateľa a oboznámi ho so svojimi  obchodnými, platobnými a dodacími podmienkami. Po ich odobrení a vytvorení kúpnej zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom sú objednávateľovi doručené ním objednané produkty z katalógu.

Článok III – Reklamácie produktov

Prípadné reklamácie produktov sa riadia reklamačným poriadkom dodávateľa, ktorý je povinný o ňom oboznámiť objednávateľa.

Článok IV – Záverečné ustanovenia

  1. Objednávateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
  2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. VOP alebo jej zmeny sú platné a účinné od ich zverejnenia na internetovej stránke katalógu.
  3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25. mája 2018.